Reklamačný poriadok

obchodnej spoločnosti CassaReal s.r.o., IČO: 52 650 146,so sídlom: Mäsiarska 70, 040 01 Košice, Slovenská republika, DIČ: 2121098969, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 47290/V, štatutárny orgán: JUDr. Radovan Tomaško, konateľ (ďalej len „spoločnosť“)

 1. Obchodnou spoločnosťou sa rozumie právnická osoba s obchodným menom CassaReal s.r.o., podnikajúca na území Slovenskej republiky, IČO: 52 650 146, so sídlom: Mäsiarska 70, 040 01 Košice, Slovenská republika, DIČ: 2121098969, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 47290/V, štatutárny orgán: JUDr. Radovan Tomaško, konateľ- na základe predmetu činnosti:
  • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).
 1. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej spoločnosť poskytuje svoje služby na základe vyššie uvedenéhopredmetu činnosti.
 2. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti spoločnosti a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient má právo uplatniť u spoločnosti reklamáciu poskytnutej služby.
 3. Ak klient usúdi, že služby poskytované spoločnosťousú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť výhradu / výhrady (ďalej len „reklamácia/reklamácie“):
  • poštou na adresu: Mäsiarska 70, 040 01 Košice, Slovenská republika
  • elektronicky na adrese: info@dev.cassareal.sk
  • telefonicky na čísle 0911 078 866. Spoločnosť a klient sa v prípade telefonického kontaktu dojednajú na ďalšom postupe ohľadne podania a spísania reklamácie, postupu pri jej riešení atď.
 1. Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku klienta – spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb spoločnosti. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť klienta, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet klienta na zlepšenie služieb spoločnosti alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť spoločnosti.
 2. Klient – spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľaa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
 3. Spoločnosť spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol v listinnej forme. Rovnopis alebo kópiu reklamačného protokolu si ponecháva aj klient podávajúci reklamáciu.
 4. Klient je povinný uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom a je povinný ju spísať určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom dokázať – preukázať, najmä predložením právne relevantných dokladov, ktoré je povinný obstarať na svoje vlastné náklady. Klient je ďalej v tejto reklamácii povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom voči spoločnosti uplatňuje a ktoré nie je oprávnený neskôr meniť bez súhlasu spoločnosti.
 5. Spoločnosť klientovi podávajúcemu reklamáciu, potvrdí prijatie reklamácie.
 6. Spoločnosť preskúma opodstatnenosť reklamácie a uzná ju ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
 7. Klient je povinný spoločnosti poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti.
 8. Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch do 3. pracovných dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu reklamovanej služby, klient je o vybavení reklamácie upovedomený najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 9. Pokiaľ spoločnosť uzná reklamáciu za oprávnenú, poskytne klientovi náhradu vo forme zľavy na reklamovanú službu alebo iné plnenie.
 10. Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk konateľa spoločnosti, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie oznámi klientovi.
 11. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje spoločnosť dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.
 12. Ostatné právne vzťahy medzi spoločnosťou a klientom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi spoločnosťou a klientom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, a to v tomto poradí.
 13. Spoločnosť je oprávnená z dôvodu zmien vo svojej obchodnej politike alebo zmien právnych predpisov na území SR, alebo na základe vývoja právneho alebo podnikateľského prostredia, alebo v záujme bezpečného fungovania informačného systému, alebo minimalizácie rizika, tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť alebo dopĺňať.
 14. Spoločnosť určí zverejnením, alebo vo svojich prevádzkach, alebo na svojej internetovej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku. Za vady služieb nemožno považovať čerpanie služieb menšieho rozsahu spôsobené samotnými okolnosťami vyššej moci – napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie alebo vody.
 15. Spoločnosť spracúva osobné údaje v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. b) a f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. b) a f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú dostupné na webovom sídle spoločnosti.
 16. Poučenie o alternatívnom riešení sporov
  • Klient má právo obrátiť sa na spoločnosť so žiadosťou o nápravu (poštou alebo e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť porušila jeho práva. Ak spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo oprávnenej právnickej osobe zapísanej do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR). Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Náležitosti návrhu upravuje § 12 podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 391/2015 Z. z.). Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor tvorí prílohu zákona č. 391/2015 Z. z. a je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20190901_4545799-2.pdf
 1. Osoba poverená vybavovať reklamácie: Oto Tillisch, tel. kontakt: 0903 796 467, e-mail: tillisch@dev.cassareal.sk.
 2. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 26.09.2019.