17 júla, 2023

minút čítania

Všeobecné

AKO ZÍSKAŤ PRÍSPEVOK ZA UBYTOVANIE CUDZINCA

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle 

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022, okrem iného, upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022.

Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.

Príspevok sa poskytuje vo výške:

7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,

3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca,  ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:

 • vlastníci  bytov a rodinných domov
 • v tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie (podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty)
 • obce a vyššie územné celky (ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie).

Štátne účelové zariadenia sú zo schémy podpory formou vyššie uvedeného príspevku vyňaté. Podľa § 36a ods. 5 zákona o azyle sa štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii príspevok neposkytuje. Náklady, ktoré im vznikli si budú riešiť v rámci kapitoly svojho zriaďovateľa.

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom, teda aj hotelom, sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy. Podrobnosti a postup vyplácania upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022.

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu, so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec – na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Postup:

Do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz;

POZOR: Nepodnikatelia prvý výkaz predkladajú najneskôr do 7. apríla 2022.

Obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci;

Ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca;

Obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

Prvý termín na podanie žiadosti o príspevok na OBCI/MESTSKOM ÚRADE za ubytovanie odídenca je ‼7. apríl 2022‼

 1. Vzory žiadostí na Ministerstve vnútra tu https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie. Ide o žiadosti fyzických osôb, ale tiež právnických osôb, ktoré nehnuteľnosti alebo ubytovacie zariadenia nepoužívajú na podnikanie, napr. cez živnosť.
 2. Ak slúžia nehnuteľnosti podnikateľsky na ubytovanie cez živnosť
  1. oprávnenie na podnikanie v ubytovacích službách, v tom prípade sa žiada o príspevok cez Ministerstvo dopravy a výstavby
  2. Vzory tu https://www.mindop.sk/lex-ukrajina.

Ak máte pochybnosti, čo a ako sa radí medzi ubytovacie zariadenia, tu je prehľad. POZOR, to, kde treba žiadať o príspevok sa odvíja od toho, či majiteľ MÁ alebo NEMÁ oprávnenie na podnikanie – ubytovacie služby v nehnuteľnosti alebo jej časti (izba)  (podľa § 10 zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní).

Ubytovanie v súkromí

Predstavuje ubytovanie hostí v izbách rodinných domov alebo sa na tento účel poskytuju celý objekt – napr. prázdninový dom, chalupa, chata.

Izba

Objekt (prázdninový byt), pre ktoré platia klasifikačné znaky pre izbu a objekt.

Chatové osady

Ubytovacie zariadenie na prechodné ubytovanie hostí výhradne v ubytovacích objektoch prevádzkovateľa v 2 – 4 lôžkových izbách.

Hotely

 • Hotel – ubytovacie zariadenie slúžiace na prechodné ubytovanie hostí, ktoré má viac ako 10 izieb.
  • Návštevníkom okrem ubytovania, stravovania a služieb poskytuje priestory a zariadenia potrebné na služobný pobyt a rekreačno – športové služby na aktívne trávenie voľného času.
 • Dependance hotela – je vedľajšia budova bez vlastnej recepcie, organizačne súvisiaca s hotelom, ktorý zabezpečuje celý rozsah služieb zodpovedajúci príslušnej kategórii a triede a nie je vzdialený viac ako 300 m od hlavnej budovy, poskytuje len ubytovanie.
 • Garni hotel – poskytuje prechodné ubytovanie predovšetkým na krátkodobé pobyty.
  • Návštevníkom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu s obmedzeným rozsahom stravovania – väčšinou len raňajky.
 • Horský hotel – pri športovo – náročných rekreačných pobytoch
  • Je umiestený v ťažko dostupnom teréne, nezriedka bez priameho spojenia na cestnú sieť.
 • Motel – je ubytovacie zariadenie, ktoré sa buduje pri hlavných cestných trasách a diaľniciach.
  • Návštevníkom zabezpečuje parkovanie motorového vozidla v areáli motelu.

Botely

Sú ubytovacie zariadenia hotelového typu minimálne s 10 kajutami a sú umiestnené na trvale zakotvenej lodi.

Kajuty musia mať stále lôžka.

Penzión

Jednoduché ubytovacie zariadenie hotelového typu minimálne s 5 izbami a maximálne so 4 stálymi lôžkami v jednej izbe.

Zabezpečuje návštevníkom raňajky, prípadne celodennú stravu a základné služby.

Turistické ubytovne

Jednoduché ubytovacie zariadenie s väčším počtom lôžok na izbách a spoločnými hygienickými zariadeniami.

Kempingy

Ubytovacie zariadenie, ktoré umožňuje návštevníkom ubytovať sa vo vlastnom ubytovacom zariadení (stany, obytné prívesy), prípadne v objektoch prevádzkovateľa (chata) v areáli kempingu.

Návštevníkom poskytuje okrem základnej hygienickej vybavenosti stravovanie, základné služby,  rekreačno – športovú, spoločensko – kultúrnu a obchodnú vybavenosť v rozsahu príslušnej triedy.

Autorka článku:

Monika Ňaršanská